A paroscuccok.hu nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

1. Schlőgl Péterné EV. (paroscuccok.hu, tulajdonos, info@paroscuccok.hu , +36203177459) az alábbi játék szervezője (a továbbiakban: Szervező).

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos) és teljesíti az 3. pontban leírt Játékleírást, továbbá megfelel a 3. pontban leírt követelményeknek.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. Játékszabály

A Játék a paroscuccok.hu weboldalhoz tartozó Facebook oldalon (https://www.facebook.com/paroscuccok oldalon) történik.

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, teljesíti az 3. pontban leírt Játékleírást, továbbá megfelel a 3. pontban leírt követelményeknek.

A Facebook oldalra érkező Játékos a Játékban való részvételhez köteles teljesíteni a Szervező által kért feladatot, ami a következő:

·       A nyereményjátékról szóló eredeti bejegyzés alatt kommentben megválaszolni a bejegyzésben feltett kérdést. (A megosztás utáni, másolati bejegyzések alatt beérkező kommentek nem vesznek részt a játékban.)

·       A kommentben érkezett válaszok közül csak a HELYES megfejtések beküldői vehetnek részt a sorsoláson.

·       A Játék megosztása, ismerős meghívása, vagy a bejegyzés like-olása NEM feltétel. 

3. A Játék ideje

A Játék 2021. január 18-tól 2021. január 22-ig tart tart.
Sorsolás és eredményhirdetés: 2021. január 23.
Nyertes kihirdetésének módja: A Facebook oldalon bejegyzésként a nyertes megjelölésével.

A nyertes a 4. pontban részletezett és a Facebook nyereményjáték bejegyzésében bemutatott ajándékot nyeri meg.

 

4. Nyeremény

Egy, a paroscuccok.hu webshopjában is kapható (https://paroscuccok.hu/paros-boegrek/347-perfect-couple-paros-boegre.html) kerámia páros bögre Perfect Couple mintával.

4.1. A nyeremények átadása postai úton történik. A termék csomagolási és postaköltségét a Szervező vállalja.

4.2. A nyeremény értéke készpénzre nem váltható, de átruházható. Az átruházással kapcsolatban a Nyertesnek a Szervezővel kell felvennie a kapcsolatot.

4.3. A Szervező a játék lezárását és az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül vállalja a Nyeremény kiküldését.

A Nyertes kötelezettséget vállal arra, hogy a nyeremény kézbesítése után írásban (info@paroscuccok.hu email címen) igazolja azoknak megérkezését.

Ha a Nyeremény nem érkezett meg, a Játékos 15 napon belül írásban (info@paroscuccok.hu email címen) köteles jelezni a Szervezőnek.  

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Ha téves vagy valótlan adatok megadása miatt a nyeremény átadása meghiúsul, úgy a nyeremény újra sorsolásra kerül.

 

6. Sorsolás módja

 

7. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, úgy a nyeremény újra sorsolásra kerül.

8. A Játékból ki van zárva az paroscuccok.hu tulajdonosa, üzemeltetője, a Játék Szervezője és annak közeli hozzátartozói.

9. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

10. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. név elírás, cím elírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a paroscuccok.hu/jatekszabalyzat internetes oldalon.

A Játék hivatalos Játékszabályzata a paroscuccok.hu/jatekszabalyzat internetes oldalon jelenik meg.

12. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik paroscuccok.hu Facebook oldalán. Azáltal, hogy a Játékos a Játékra jelentkezik, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező a jelen pont szerinti módokon nyilvánosságra hozza. A Játékos a játékra való jelentkezéssel tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely paroscuccok.hu által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 2. pontban írt Játékszabály szándékos megsértése.

14. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához - a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő email címen: info@paroscuccok.hu  A Játékos ugyanezen az e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. A Szervező tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket, mint vele ügyfélkapcsolatban álló személyeket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

15. A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

16. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.